Research Faculty

OKI Yasushi

OKI Yasushi

Professor
-2023,
Institute for Advanced Studies on Asia
oki[at]
Research theme: Literature in Ming and Qing China

Literature in Ming and Qing China

Research Topics


OKI Yasushi is Professor of East Asian Literature. The main subject of his research is Chinese Literature of the Ming and Qing Dynasties. He received his B.A. (1981), M.A. (1983) and Doctor of Literature degree (1998), all from the University of Tokyo. Before being appointed to his current position in 2002, he was a Research Associate at the Institute of Oriental Culture, the University of Tokyo (1986), Associate Professor at the faculty of letters, Hiroshima University (1989) and Associate Professor at the faculty of Letters, the University of Tokyo (1991). He stayed at Harvard Yenching Institute as a visiting scholar from 1999 to 2000 and at National Central University in Taiwan as a visiting professor from 2006 to 2007.He has long been interested in Feng Menglong (1574-1646, born in Su-zhou), who is well known as a compiler of the vernacular short stories “San-yan”. He has been researching various aspects of culture and society in late Ming Jiangnan, such as popular literature, civil service examinations, publishing businesses, intellectual friendships and courtesan culture, approaching these topics as different facets of Feng Menglong’s work and life. Recently he is interested in Mao Xiang, another man of letter in Jiangnan in the late Ming and early Qing.
His publications include A study of Mao Xiang and his Reminiscences of the Convent of Shadowy Plum-blossoms (Tokyo: Kyuko-shoin, 2010, 539pp.), A Study of the Publishing Culture in late Ming Jiangnan (Tokyo: Kenbun-shuppan, 2004, 268pp.), A Study of Feng Meng-long’s Shange (Tokyo: Keiso-shobo, 2003, 840pp.), Chinese Gay Quarters, the World of Courtesans in Nanjing, Qinghuai in the Ming and Qing Dynasties (Tokyo: Seidosha, 2002, 293 pp.), History of Chinese Literature from the Point of View of Discontent (Tokyo: Chikumashobo, 1996, 245 pp.), An Unorthodox Intellectual in the Late Ming: Feng Menglong and Suzhou Culture , (Tokyo: Kodansha, 1995, 254 pp.) and so on.

Research activities

Books
 • Oki, Yasushi, and Paolo Santangelo. Shan’ge, the ‘Mountain Songs’. Leiden, Boston: Brill, 2011.4.
 • 大木康. 明末江南の出版文化. Translated by 盧京姫. ソウル: ソミョン出版, 2007. (in Korean)
 • Jianming, Peng. 山の郵便配達. Translated by Yasushi Oki 集英社文庫. 東京: 集英社, 2007. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. Gembun de tanoshimu Chugoku Min-Shin bunjin no shohin sekai. Vol. 1 of The Ajia rakugaku sensho. Fukuoka: Chugoku Shoten, 2006. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. Mim-matsu Konan no shuppan bunka:Publishing Culture in late Ming Jiangnan. Vol. 92 of The Kenbun sensho. Tokyo: Kenbun Shuppan, 2004. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. Fu Boryu ‘Sanka’ no kenkyu: Chugoku Mindai no tsuzoku kayo:A study of Feng Meng-long’s Shange. Tokyo: Keiso Shobo, 2003. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. Chugoku yuri kukan: Min-Shin Shinwai gijo no sekai:Chinese Gay Quarters, the World of Courtesans in Nanjing, Qinghuai in the Ming and Qing Dynasties. Tokyo: Seidosha, 2001. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. Chugoku Min-Shin jidai no bungaku:Literatures of Ming Qing Dynasties. Vol. 67599-1-0111 of The Hoso Daigaku kyozai:Texts of the University of the Air. Tokyo: The Society for the Promotion of the University of the Air, 2001. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. Chugoku kinsei shosetsu e no shotai: saishi to kajin to goketsu to. Vol. 134 of The NHK raiburari. Tokyo: Japan Broadcast Publishing, 2001. (in Japanese)
 • Jianming, Peng. Yama no yubin haitatsu:Postmen in the Mountains. Translated by Yasushi Oki. Tokyo: Shueisha, 2001. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. Fuhei no Chugoku bungaku-shi:History of Chinese Literature from the Vewpoint of View of Discontent. Tokyo: Chikuma Shobo, 1997. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi, and Shozo Fujii. Atarashii Chugoku bungaku-shi. Kyoto: Mineruva Shobo, 1997. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. MIm-matsu no hagure chishiki-jin: Fu Boryu to Soshu bunka:An Unorthodox Intellectual in the Late Ming: Feng Menglong and Suzhou Culture. Tokyo: Kodansha, 1995. (in Japanese)
Articles and Book Chapters
 • Oki, Yasushi. “The History of Bookshops in China : With a Focus on the Early Modern Period.”ACTA ASIATICA, Tokyo: The Toho Gakkai 116 2019.2: 1-19.
 • Oki, Yasushi. “Wanton, but not Bad: Women in Feng Menglong’s Mountain Songs.” Wanton Women in Late-Imperial Chinese Literature. Edited by Mark Stevenson, and Wu Cuncun. Vol. 8, Women and Gender in China Studies. Leiden, Boston: Brill, 2017.
 • Oki, Yasushi. “Literature in the Sixteenth and Seventeenth Century World.” The ‘Global’ and the ‘Local’ in Early Modern and Modern East Asia. Edited by Benjamin A. Elman, and Chao-Hui Jenny Liu, Women and Gender in China Studies. Leiden, Boston: Brill, 2017.
 • Oki, Yasushi. “Able official or comedian? How was Feng Menglong perceived through the eyes of his contemporaries?”International Communication of Chinese Culture On Line, Berlin, Heiderberg: Springer 2015.11: 1-12.
 • Oki, Yasushi. “Foundations of Literacy in Premodern China: A New Study of Book Culture in the Qing and Republican Periods.”International Journal of Asian Studies 6, no. 1 2009: 103-111.
 • Oki, Yasushi. “Textbooks on an aesthetic life in late Ming China.” The Quest for Gentility in China. Edited by Daria Berg, and Chloë Starr. Vol. 47, Routledge Studies in the Modern History of Asia. London, New York: Routledge, 2007.
 • Oki, Yasushi. “Min-Shin ni okeru shoseki no ryutsu no mondai.”Chugoku koseki bunka kenkyu:Journal of Chinese old books culture, Waseda University, Tokyo: Institute for Chinese Archival and Cultural Research, no. 5 2007: 31-37. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Kafu no oumu.”Toho:Eastern book review, Tokyo: Toho Shoten, no. 306 2007: 2-6. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “特色ある図書館.”明日の東洋学 17 2007: 2-3. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Rulin waishi’ zhong de chuban yu shiren.” Chuanbo yu jiaorong: Zhongguo xiaoshuo xiqu guoji xueshu yantao hui lunwen ji. Edited by Xu Zhiping. Taipei: 里仁出版社, 2006: 27-49. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Mao Xiang and Yu Huai: Early Qing Romanting yimin.” Trauma and Transcendence in Early Qing Literature. Edited by Wilt L.Idema, Wai-yee Li, and Ellen Widmer. Vol. 250, Harvard East Asian monographs. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2006.
 • Oki, Yasushi. “Edo to Min no shosetu to zuzo o megutte.”Toyo Bunka:Oriental culture, Tokyo: Institute of Oriental Culture, University of Tokyo, no. 85 2005: 79-100. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Jiang Shiquan bixia de Tang Xianzu yu Jiangnan wenren: du ‘Lin chuan meng’.” Tang Xianzu yu Mudan ting. Edited by Hua Wei. Taipei: Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica, 2005. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Min-Shin bungaku ni okeru Dokyo, Shinsen shiso ni kansuru oboe-gaki.”Tsukuba Chugoku bunka ronso:Tsukuba sinological studies, Tsukuba: Office of Chinese Literature, University of Tsukuba, no. 23 2004: 55-85. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Chaoben zai Ming Qing liangdai.” Wenxue yanjiu de xin jinlu: chuanbo yu jieshou. Edited by Donghua Daxue Zhongwen xi. Taipei: 洪葉文化事業有限公司, 2004: 465-480. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Qingyu yu jiaohua: yi ‘Gujin xiaoshuo’ juan yi wei cailiao.” Ming Qing wenxue yu sixiang zhong zhi zhuti yishi yu shehui. Edited by Wang Ailing. Taipei: Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica, 2004: 185-212. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Tan tan suqu ‘Xi jiang yue’.” Shou jie Ming dai wenxue guoji yantao lunwen ji. Edited by He Yongkang, and Chen Shulu. Nanjing: 南京師範大學出版社, 2004. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Min-Shin ryodai ni okeru shohon:Shohon in the Ming and Shin.” Mindai-shi kenkyu-kai soritsu 35 shunen kinen ronshu:Mindaishi kenkyukai soritsu 35 shunen kinen ronshu. Tokyo: Kyuko Shoin, 2003: 537-557. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Senro Innen: Ho Kyoken to Bo Jo.”Nihon Chugoku Gakkai-ho:Bulletin of the Sinological Society of Japan, Tokyo: The Sinological Society of Japan 55 2003: 166-180. (in Japanese)
 • Oki, Yasuishi. “Shindai joryu shirin to Ryu Joze: Chokai-do Bijutsu-kan zo ‘Kobi ga Ryu Joze sho goheki satsu’ ni yosete.”Chokai, Yokkaichi: 澄懐堂美術館, no. 3 2002: 7-18. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Riben wenxue zhong de Nanjing Qinhuai.” Zhongguo wenxue gujin yanbian yanjiu lunji. Edited by Zhang Peiheng, and Mei Xinlin. Shanghai: 上海古籍出版社, 2002. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Wan Ming su wenxue xingsheng de jingshen beijing.” Shibian yu weixin. Taipei: Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica, 2001: 103-125. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Ki-botan shikai: Mim-matsu Shin-sho Konan bunjin tembyo.”Toho-gaku:Eastern studies, Tokyo: Institute of Eastern Culture, no. 99 2000: 33-46. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Bo Jo ‘Eibai-an okugo’ yakuchu 2.”Toyo-bunka Kenkyu-sho kiyo:The memoirs of the Institute of Oriental Culture, Tokyo: Nikko Shoin, no. 137 1999: 79-109. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Bo Jo ‘Eibai-an okugo’ yakuchu 3.”Toyo-bunka Kenkyu-sho kiyo:The memoirs of the Institute of Oriental Culture, Tokyo: Nikko Shoin, no. 138 1999: 67-108. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Tsuzoku bungei to chishiki-jin: Chugoku bungaku no omote to ura.” Chugoku tsuzoku bungei e no shiza, Kanagawa Daigaku Chugoku-go gakka sosetsu 10 shunen kinen ronshu; shin-shinoroji, Bungaku-hen. Tokyo: Toho Shoten, 1998: 27-51. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Bo Jo ‘Eibai-an okugo’ yakuchu 1.”Toyo-bunka Kenkyu-sho kiyo:The memoirs of the Institute of Oriental Culture, Tokyo: Nikko Shoin, no. 136 1998: 49-88. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Gen Su fushi to sono shuhen: O Seitei, ‘Kimpeibai’ sono ta.”Toyo-shi kenkyu:The Journal of Oriental researches, Kyoto: Seikei Shoin 55, no. 4 1997: 41-67. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Women in Feng Menglong’s Mountain Songs.” Writing Women in Late Imperial China. Edited by Ellen Widmer, and Kang-i Sun Chang. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1997.
 • Oki, Yasushi. “Shomin bunka.” Min-Shin jidai-shi no kihon mondai. Tokyo: Kyuko Shoin, 1997. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Jiangnan geyao yu Riben.” Zhongguo Jiangnan: xun yi Riben wenhua de yuanliu. Edited by Wang Yong. Beijing: 当代中国出版社, 1996. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Takara no yama o mae ni shite: hikki shosetsu o yomu zeitaku.” Bungaku no susume. Edited by Hisaki Matsuura. Tokyo: Chikuma Shobo, 1996. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Chen Jiru yu Feng Menglong: Ming mo chuban wenhua shi xiaokao.”Zhongguo xuebao, no. 35 1995. (in Chinese)
 • Oki, Yasushi. “Kagaku-sha no buntai: ‘Sojin-ki’ to ‘Saiyu-ki’ ni kansuru oboegaki.”Genso bungaku, Yamanashi: アトリエ OCTA, no. 44 1995. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Jurin gaishi’ ni okeru toshi chishiki-jin no seikatsu to shuppan.”Toyo Bunka:Oriental culture, Tokyo: Institute of Oriental Culture, University of Tokyo, no. 72 1992: 37-59. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Min-Shin jidai no kakyo to bungaku: Hakko-bun o megutte.”Chugoku: shakai to bunka:China society and culture, Tokyo: 東大中国学会, no. 7 1992: 83-96. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Mim-matsu Konan ni okeru shuppan bunka no kenkyu:A Study of the Publishing Culture in late Ming Jiangnan.”Hiroshima Daigaku Bun-gakubu kiyo:The Hiroshima University studies, Faculty of Letters, Hiroshima: Faculty of Letters, Hiroshima University 50, no. 1 1991: 176. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Sanjin Chin Keiju to sono shuppan katsudo.” Mindai-shi ronso: Yamane Yukio kyoju taikyu kinen. Edited by Mindai-shi Kenkyu-kai, and Mindai-shi ronso Henshu Iin-kai. Tokyo: Kyuko Shoin, 1990: 1233-1252. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Fu Boryu ‘Sanka’ no kenkyu:A study of Feng Meng-long’s Shange.”Toyo-bunka Kenkyu-sho kiyo:MIOC, Tokyo: Nikko Shoin 105 1988: 57-241. (in Japanese)
 • Oki, Yasushi. “Fu Boryu ‘Sangen’ no hensan ito: toku ni kanzen choaku no igi o megutte.”Toho-gaku:Eastern studies, Tokyo: Institute of Eastern Culture, no. 69 1985: 105-118. (in Japanese)
Conference
 • Oki, Yasushi. “Zhongye Xiaoyao: Riben Mingzhi shidai de langman ‘Hanshi ren’.” Presented at the Zhongguo wenzhe yanjiu tongxun, Taipei, 2005, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica: 45-49. (in Chinese)

Experience

YearEducation
YearAcademic experience