@

The Mission for Indian History and Archaeology
University of Tokyo

Tatsuro Yamamoto (Leader)/ Matsuo Ara (Vice-leader)/ Tokifusa Tsukinowa

Sashirou Saegusa (Photographer) / Taichi Ooshima (Photo surveyor)


Staff

Nariaki Nakazato

Naoko Fukami / Yoshiko Tsuruta

Koichiro Hara/ Ogai / Chizuko Kotera

Sachiko Chigono / Wakana Hashizume

Kazuya Yamamoto

Kyoko Fukuda

Takuya Iwakawa


Thank you

back
top page