JAMA MASJID / MANDU

C:Prayer room -interior-


‡FFrom south

@

‡GFrom south-southeast, north sazana

‡HFrom east-northeast, north sazana

‡IFrom north


JAMA MASJID / MANDU

C:Prayer room -interior-

Back to Plan

Back to the Neighbourhood of the JAMA MASJID

Back to MANDU