LAR DARWAZA MASJID/JAUNPUR

B: South gate


View from the south

@
South gate


LAR DARWAZA MASJID/JAUNPUR

South gate

Back to Plan

Back to JAUNPUR