SHAH BAZAR MASJID / GULBARGA

@


‡@From east, Exterior of prayer room

‡AViewing east gate from southeast


SHAH BAZAR MASJID / GULBARGA

Bsck to GULBARGA