BARA SONA MASJID/GAUR

South gate


@

šEnlargement

From south


BARA SONA MASJID/GAUR

South gate

Back to Plan

Back to GAUR