SHER SHAH SUR / SASARAM
基壇北西部


[写真223]基壇北面西半部
基壇北面西半部

[写真236]基壇北西隅部を東より
基壇北西隅部を東より

[写真237]基壇北西隅部を東より
基壇北西隅部を東より

[写真246]基壇西面を南より
基壇西面を南より

[写真247]基壇北西隅部を南より
基壇北西隅部を南より


基壇北西部
SHER SHAH SUR / SASARAM

平面図に戻る
SASARAMのページに戻る