SHER SHAH SUR / SASARAM
基壇北東部


[写真222]基壇北面東半部
基壇北面東半部

[写真224]基壇東北隅チャハトリ及びキオスク西南西より
基壇東北隅チャハトリ及びキオスク西南西より

[写真235]基壇東北隅チャハトリ及びキオスク西南西より

[写真226]基壇東面北キオスク 西より(Hasan Khan Surの廟を臨む)
基壇東面北キオスク 西より(Hasan Khan Surの廟を臨む)

[写真230]基壇東面北キオスク 西より(Hasan Khan Surの廟を臨む)

[写真227]基壇東面北半部を臨む
基壇東面北半部

[写真228]基壇東北隅チャハトリ南南西より
基壇東北隅チャハトリ南南西より

[写真229]基壇東北隅チャハトリ南西より
基壇東北隅チャハトリ南西より


基壇北東部
SHER SHAH SUR / SASARAM

平面図に戻る
SASARAMのページに戻る