SHER SHAH SUR / SASARAM

南面全景


[写真288]南面全景
南面全景

[写真142]南面ファサード

[写真143]南面ファサード

[写真146]南面ファサード


南面全景
SHER SHAH SUR / SASARAM

平面図に戻る
SASARAMのページに戻る