JAMA MASJID / MANDUジャーマ・マスジド近傍

F:東門


P東門
[写真529]東門

Q東門のインスクリプション
[写真530]東門のインスクリプション

R東門内部
[写真748]東門内部

Sスクインチアーチ
[写真749]スクインチアーチ


JAMA MASJID / MANDUジャーマ・マスジド近傍
F:東門

ジャーマ・マスジド平面図に戻る

MANDUジャーマ・マスジド近傍のページに戻る

MANDUのページに戻る